Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ButyBuciki.pl

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego ButyBuciki.pl, w którym zawarte zostały
informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do:

Just Group Justyna Kosakowska
ul. Mikołaja Kopernika 6/15

18-400 Łomża
REGON: 369903845
NIP: 7182081538

Adres do zwrotów:

ButyBuciki.pl
ul. Zawadzka 59/17
18-400 Łomża
Kontakt: 512 947 846

 

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)   Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna
osoba prawna,

2)   Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze
Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową,

3)   Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod
adresem https://www.butybuciki.pl,

4)   Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.butybuciki.pl,

5) Sprzedawca – Just Group Justyna
Kosakowska ul. M. Kopernika 6/15, 18-400 Łomża NIP 7182081538 REGON 369903845

§ 2 Postanowienia wstępne

1.  Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.    Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

1)   dostęp do Internetu,

2)   standardowy system operacyjny,

3)   standardowa przeglądarka internetowa,

4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.  Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

6.     Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2.  Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez
konieczności założenia konta w Sklepie.

3.   Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie
przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w
Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail
oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4.   Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego,
między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5.   Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

6.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.     Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8.     Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
[email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

1.    Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.    Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć
konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)   wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez
kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2)   z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3)   zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać
opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego
konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4)   podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli
Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez
konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

5)   wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

6)   zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje
Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje
jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do
złożenia zamówienia,

7)   kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.    Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5.   Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6.   W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

7.    Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe,
natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

1.    Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

1)   przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.
Filia Białystok ul. Łyski 17A, 16-070 Choroszcz –orientacyjny czas dostawy: 1-7
dni od chwili realizacji zamówienia,

2.   Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3.    Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1)   Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),

2)   Płatność przelewem lub kartą kredytową,

3)   Płatność przy pomocy PayU,

4)   przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 

§ 6

Realizacja  zamówienia

1.    Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4
Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane
potwierdzenie zamówienia.

2.    Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy
Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili
zawarcia umowy.

3.    Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do
odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z
chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru
osobistego przez Kupującego.

4.    Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5.    Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest
najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

6.    Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie,
chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji
zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

7.    Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej
Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia
do Kupującego.

8.    Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego
zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

9.    Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego
metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6
ust. 3 Regulaminu.

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.   Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez
podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych
rzeczy.

2.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3.   Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku wiadomości potwierdzającej zamówienie towaru.

4.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.     Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

6.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.     Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)    żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)    żądać usunięcia wady,

3)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.     Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

10.  Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego w załączniku wiadomości potwierdzającej zamówienie towaru.

5.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7.     Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.butybuciki/regulamin

§ 10

Pozasądowe sposoby
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Sprzedawca wyraża
zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów
na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony
konfliktu.

2.     Konsument mamożliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Kupującym a Sprzedawcą,

3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed
zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.     Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2018r.

5.   Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki
znajdują się poniżej Regulaminu.